خط فقر در ۱۰ سال گذشته

قیمت برخی از کالاها در ۷ ماه تا ۳۰۰ درصد گران تر شده و همین مساله موجب شده که خط فقر به ۸ تا ۱۰ میلیون تومان برسد.

قیمت برخی از کالاها در ۷ ماه تا ۳۰۰ درصد گران تر شده و همین مساله موجب شده که خط فقر به ۸ تا ۱۰ میلیون تومان برسد.

خط فقر 1 1 1 1 1 1