فهرست اعضا و همکاران هفته‌نامه سراسری و پایگاه خبری تحلیلی سرزمین

این فهرست شامل اعضای این گروه رسانه‌ای است. خبرنگاران، نمایندگان و یا همکاران رسمی این مجموعه رسانه‌ای دارای کارت عضویت یا خبرنگاری صادر شده با بارکد اعتبارسنجی و با لینک به این صفحه هستند. غیر از این فهرست، هر گونه ادعای همکاری یا استفاده از عنوان سرزمین بدون هماهنگی و تایید مدیر مسؤول فاقد اعتبار است.

 

تصویر کد
نام و نام خانوادگی سمت
Nasser Khaledian ۸۶۹۳۲/۱ ناصر خالدیان صاحب امتیاز و مدیرمسؤول
Morteza Haghbayan01 ۸۶۹۳۲/۲ مرتضی حق‌بیان سردبیر و عضو شورای نویسندگان
Ejlal Ghavami ۸۶۹۳۲/۳ اجلال قوامی دبیر تحریریه و عضو شورای نویسندگان