ایمنا – موفق‌ترین شهرهای یادگیرنده جهان/اینفوگرافیک

یادگیری از طریق تجربیات دیگران، چالش‌های اشتراک، موفقیت، درس‌های آموخته شده و ارتباط با مدیرانی با طرز فکر مشابه از مهم‌ترین ویژگی‌های شبکه جهانی شهرهای یادگیرنده یونسکو بشمار می‌رود.یونسکو در نظر دارد زمینه را برای تبادل، همکاری و برقراری ارتباطات بین شهری در سراسر جهان فراهم آورد.

1659332 1 1 1 1 1

یادگیری از طریق تجربیات دیگران، چالش‌های اشتراک، موفقیت، درس‌های آموخته شده و ارتباط با مدیرانی با طرز فکر مشابه از مهم‌ترین ویژگی‌های شبکه جهانی شهرهای یادگیرنده یونسکو بشمار می‌رود.یونسکو در نظر دارد زمینه را برای تبادل، همکاری و برقراری ارتباطات بین شهری در سراسر جهان فراهم آورد.

1661736 1 1 1 1 1