پـرواز قیمت‌های مواد خوراکی

مقایسه قیمت کالاهای اساسی در مرداد ماه امسال و سال گذشته نشان می‌دهد که قیمت اکثر کالاهای اساسی و مهم رشد بی سابقه‌ای داشته است.  

47349 1 1 1 1 1
مقایسه قیمت کالاهای اساسی در مرداد ماه امسال و سال گذشته نشان می‌دهد که قیمت اکثر کالاهای اساسی و مهم رشد بی سابقه‌ای داشته است.

 

47347 1 1 1 1 1