ایرنا – مطابق گزارش مرکز آمار ایران، در تابستان سال جاری جمعیت غیرفعال کشور افزایش و جمعیت فعال نسبت به تابستان سال قبل کاهش یاقته است. نرخ بیکاری افراد ١۵ ساله و بیش‌تر نشان می‌دهد که ٩,۵ درصد از جمعیت فعال بیکار بوده‌اند که نسبت به فصل مشابه در سال ١٣٩٨، یک درصد کاهش یافته […]

157671628 1 1 1 1 1

ایرنا – مطابق گزارش مرکز آمار ایران، در تابستان سال جاری جمعیت غیرفعال کشور افزایش و جمعیت فعال نسبت به تابستان سال قبل کاهش یاقته است. نرخ بیکاری افراد ١۵ ساله و بیش‌تر نشان می‌دهد که ٩,۵ درصد از جمعیت فعال بیکار بوده‌اند که نسبت به فصل مشابه در سال ١٣٩٨، یک درصد کاهش یافته است.