کاهش مرگ‌های کرونایی با اجرای محدودیت‌ها

هشدارها درست بودند و پیش‌بینی‌ها تحقق یافتند. با فرارسیدن پاییز تعداد مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا افزایش یافت و تنها محدودیت‌های شدید و رعایت سخت‌گیرانه پروتکل‌های بهداشتی توانست روند صعودی آمار را متوقف کند. امید که این کاهش ادامه یابد.

کاهش مرگ‌های کرونایی با اجرای محدودیت‌ها

هشدارها درست بودند و پیش‌بینی‌ها تحقق یافتند. با فرارسیدن پاییز تعداد مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا افزایش یافت و تنها محدودیت‌های شدید و رعایت سخت‌گیرانه پروتکل‌های بهداشتی توانست روند صعودی آمار را متوقف کند. امید که این کاهش ادامه یابد.