کودکان کار در ایران و جهان/اینفوگرافیک

بر اساس تعریف یونیسف، کودکان خیابانی به کودکانی اطلاق می‌شود که در شهرهای بزرگ برای ادامه بقای خود مجبور به کار یا زندگی هستند.

کودکان کار در ایران و جهاناینفوگرافیک 1 1 1 1 1 1

بر اساس تعریف یونیسف، کودکان خیابانی به کودکانی اطلاق می‌شود که در شهرهای بزرگ برای ادامه بقای خود مجبور به کار یا زندگی هستند.

koodak 1 1 1 1 1 1